Home iHealthy ไอเฮลท์ตี้ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy แผน Platinum

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy แผน Platinum

iHealthy แผน platinum

iHealthy แผน platinum

  หมายเหตุ: * 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน ** บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง *** ผลประโยชน์นี้จำกัดใช้ได้ 1 ครั้งในช่วงชีวิตของผู้เอาประกันภัย **** และไม่เกินผลประโยชน์รวมสุงสุดต่อปี ***** สัญญาเพิ่มเติม iHealthy แผน Platinum มีลักษณะเป็นสัญญาแบบต่ออายุปีต่อปี โดยเงื่อนไข ผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปีต่ออายุ ******บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้) สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกะทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครอง) *******1. 100% ของค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่าย 2. 100% ของการประเมินค่าชดเชยแบบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปรกติวิสัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย กรุงไทย-แอกซ่า

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด